Vil du skifte til

Vare blev føjet til din kurv

Clayton Power logo

Fortrolighed og brugsvilkår

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Standardvilkårene og betingelserne for salg og levering (“Vilkårene og Betingelserne”) gælder for alle kontrakter, der vedrører salget og leveringen af produkter, reservedele og relaterede services fra Clayton Power ApS, CVR-nummer 29821631, (“Virksomheden”) til virksomhedskunder.

2. Kontraktgrundlag

2.1 Kontraktgrundlag. Vilkårene og Betingelserne sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelse udgør det komplette Kontraktgrundlag for Virksomhedens salg og levering af produkter, reservedele og relaterede services til kunden (“Kontraktgrundlaget”). Kundens vilkår og betingelser for køb trykt på bestillinger eller på anden vis givet til Virksomheden udgør ikke nogen del af Kontraktgrundlaget.


2.2 Ændringer og tilføjelser. Ændringer og tilføjelser til Kontraktgrundlaget gælder kun, hvis disse skriftligt er accepteret af parterne.

3. Produkter, reservedele og services

3.1 Ansvarsbegrænsning. Produkter, reservedele og relaterede services solgt og leveret af Virksomheden til kunden er designet til anvendelse i et tørt og støvfrit miljø. Uanset eventuelle modstridende vilkår og betingelser i Kontraktgrundlaget er Virksomheden under ingen omstændigheder ansvarlig for tab eller skade, der skyldes forkert anvendelse af produktet. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden i den udstrækning, Virksomheden holdes ansvarlig for sådant tab eller sådan skade.

4. Pris og betaling

4.1 Pris. De priser, der opkræves for produkter, reservedele og relaterede services, er som angivet i Virksomhedens prisliste, der er gældende på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens bestilling, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet.

Alle priser er eksklusive moms.

4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller relaterede services senest 30 dage fra afsendelse, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet.

5. For sen betaling

5.1 Rente. Hvis kunden ikke foretager rettidig betaling af en faktura for produkter, reservedele eller relaterede services af årsager, der er Virksomheden uvedkommende, er Virksomheden berettiget til rente af det forfaldne beløb med en sats på 2 % pr. måned fra forfaldsdagen, og indtil betalingen er foretaget.


5.2 Annullering. Hvis kunden ikke betaler en forfalden faktura for produkter, reservedele eller relaterede services i løbet af 14 dage fra modtagelse af et skriftligt betalingskrav fra Virksomheden, er Virksomheden berettiget til, foruden renten som angivet i klausul

5.1, at: (i) annullere salget af produkterne, reservedelene og/eller de relaterede services, som forsinkelsen er relateret til, (ii) annullere salget af produkter, reservedele og/eller relaterede services, der endnu ikke er leveret til kunden eller kræve forudbetaling for sådanne produkter, reservedele og/eller relaterede services, og/eller (iii) benytte sig af andre retsmidler for kontraktbrud.

6. Ordrer, ordrebekræftelser, betaling, tilbagebetalinger og retten til annullering

6.1 Ordrebekræftelser. Virksomheden skal bestræbe sig på at sende kunden en skriftlig bekræftelse eller afvisning af en ordre på produkter, reservedele eller relaterede services senest tre arbejdsdage fra modtagelse af ordren. For at være bindende for Virksomheden skal bekræftelser eller afvisninger være skriftlige.

6.2 Ændringer af ordrer. Kunden kan ikke ændre en allerede afgiven ordre på produkter, reservedele eller relaterede services uden Virksomhedens skriftlige accept.

6.3 Betaling. Virksomheden accepterer betaling via Dankort/VISADankort/VISA/VISA Electron, Mastercard og JCB. Beløbet debiteres først din konto, når ordren er afsendt. Alle beløb er i DKK (danske kroner) og inklusive moms. Virksomheden anvender en godkendt betalingsserver, der krypterer dine kortinformationer vha. SSL-protokollen (Secure Socket Layer). Dette betyder, at dine informationer ikke kan læses af uautoriserede parter.

6.4 Tilbagebetalinger. Hvis der er aftalt en tilbagebetaling, bedes du oplyse dine bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb. Der gælder en 14 dages fortrydelsesperiode for varer købt i vores onlineshop. Fortrydelsesperioden starter den dag, du modtager ordren. Omkostningerne ved returneringen afholdes af kunden.

Du skal underrette os i løbet af 14 dage fra købet, hvis du ønsker af fortryde dit køb, og produkterne skal returneres i løbet af 14 dage fra den dato, du underretter os. Underretning skal sendes som e-mail til sales@claytonpower.com. Du skal meget tydeligt angive, at du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten.


6.5 Produktets tilstand når du returnerer det. Du er kun ansvarlig for reduktion i produktets værdi, der skyldes håndtering ud over det, der er nødvendigt for at bestemme produktets art, dets egenskaber og den måde, det fungerer på. Med andre ord: Du kan afprøve produktet på samme måde, som du kan i en fysisk butik. Hvis produkter et blevet afprøvet ud over det, der er beskrevet herover, så anser vi det for et brugt produkt, og det betyder, at hvis du fortryder købet, så får du kun en delvis tilbagebetaling, hvis nogen, afhængigt af produktets markedsværdi. For at få en fuld tilbagebetaling, skal du behandle produktet på samme måde, som du ville gøre i en fysisk butik. Du må prøve produktet, men du må ikke begynde at bruge det.

7. Levering

7.1 Leveringsbetingelser. Virksomheden leverer alle solgte produkter og reservedele som angivet.

7.2 Inspektion. Kunden skal inspicere alle produkter, reservedele og relaterede services på leveringstidspunktet. Hvis kunden konstaterer en fejl eller en defekt, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal fejlen eller defekten straks rapporteres skriftligt til Virksomheden. Hvis kunden opdager eller burde have opdaget en fejl eller en defekt og undlader straks at rapportere dette skriftligt til Virksomheden, kan kunden ikke senere påberåbe sig en sådan fejl eller defekt.

8. Leveringsforsinkelse

8.1 Underretning. Hvis Virksomheden forventer, at leveringen af produkter, reservedele eller relaterede services bliver forsinket, underretter Virksomheden kunden tilsvarende, forklarer årsagen til forsinkelsen og den forventede nye leveringstid.

9. Garanti

1. Garanti. Virksomheden garanterer, at produkter og tilknyttede tjenester er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materiale og udførelse i 24 måneder efter levering.

2. Undtagelser. Virksomhedens garanti omfatter ikke fejl og mangler forårsaget af: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse, der er i strid med virksomhedens anvisninger eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end virksomheden og (iv) andre forhold, som virksomheden ikke er ansvarlig for.

3. Indgivelse af klage. Hvis kunden opdager fejl eller mangler inden for garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal det straks meddeles skriftligt til virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til virksomheden, kan den ikke gøres gældende på et senere tidspunkt. Kunden skal give virksomheden de ønskede oplysninger om de konstaterede fejl eller mangler.

4. Undersøgelse. Virksomheden vil inden for en rimelig frist efter at have modtaget en klage fra kunden om fejl eller mangler og undersøgt reklamationen, informere kunden om, hvorvidt disse er dækket af garantien eller ej. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til virksomheden. Kunden bærer omkostninger og risici i forhold til delene under transport til virksomheden. Virksomheden bærer kun omkostninger og risici i forbindelse med returnering af delene under transport, hvis fejlen eller manglerne er dækket af garantien.

Sådan får du garantiservice til Clayton Power-enheder:
For at få garantiservice skal du kontakte den butik, hvor du har købt produktet, og fremvise/oplyse følgende: Salgskvittering, enhedens modelnummer, enhedens serienummer, kort beskrivelse af brugen og problemet, herunder eventuelle fejlkoder, der vises på enheden.

Få et autorisationsnummer fra Clayton Power-forhandleren, før du sender enheden. Pak enheden omhyggeligt ind, og send den (fri fragt) til Clayton Power-forhandleren. Bemærk, at enheden indeholder litiumionbatterier og skal sendes som farligt gods iht. reglerne for UN3480 litiumionbatterier.

10. Ansvar

10.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for sine egne handlinger og udeladelser iht. gældende lov vedr. de begrænsninger, der er angivet i Kontraktgrundlaget.

10.2 Produktansvar. Virksomheden har produktansvar i relation til leverede produkter og reservedele i den udstrækning et sådant ansvar er iht. ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden i den udstrækning, Virksomheden har et produktansvar ud over iht. ufravigelig lovgivning.

10.3 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstridende bestemmelser i Kontraktgrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, inklusive mistet produktion, mistet salg samt mistede indtægter, mistet tid eller goodwill.

10.4 Force majeure. Uanset eventuelle modstridende bestemmelser i Kontraktgrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende overholdelse af Virksomhedens forpligtelser, hvis fejlen kan tilskrives force majeure. Undtagelsen for ansvar gælder i force majeurens varighed. Force majeure er defineret som alle forhold, der ligger uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke kunne forudse på tidspunktet for kontraktunderskrivelse.

Eksempler på force majeure omfatter usædvanlige naturbegivenheder, krig, terrorhandlinger, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdskonflikter.

11. Rettigheder inklusive intellektuelle ejendomsrettigheder

11.1 Ret til ejerskab. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder mht. produkter, reservedele og relaterede services, inklusive patenter, design, varemærker og copyrights, tilhører Virksomheden.

11.2 Energibesparelser. Clayton Power bevarer retten til at rapportere energibesparelser, der er realiseret af en tredjepart, til Energistyrelsen i Danmark (tilskrivningsret). Kunden kan ikke knytte de førnævnte realiserede energibesparelser til andre parter.

12. Fortrolighed

12.1 Offentliggørelse og brug. Kunden må ikke offentliggøre, bruge eller gøre det muligt for andre at anvende Virksomhedens forretningshemmeligheder eller andre informationer, der ikke er offentligt tilgængelige, uanset deres natur.

12.2 Beskyttelse. Kunden må ikke hente eller forsøge at hente viden om eller adgang til Virksomhedens fortrolige informationer som beskrevet i klausul 12.1 på en ukorrekt måde. Kunden skal behandle og opbevare informationerne sikkert for at undgå, at nogen tredjepart utilsigtet får adgang til sådanne informationer.

12.3 Varighed. Kundens forpligtelser som beskrevet i klausul 12.1-12.2 gælder i perioden med en forretningsrelation mellem parterne og efter dens afslutning uden tidsbegrænsning og uafhængigt af årsagen til afslutningen på relationen.

12.4 Personlige oplysninger. For at sikre et tæt samarbejde og bedst mulige service indsamler og registrerer Virksomheden personlige kontaktoplysninger (navn, e-mail og telefonnummer) for den relevante medarbejder hos kunden.

13. Gældende lov og værneting

13.1 Gældende lov. Parternes handel er i alle forhold reguleret af dansk lovgivning

13.2 Klager. Alle klager vedr. produkter købt i vores onlineshop skal sendes til:


Center for Klageløsning hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35, DK-2500 Valby


Hvis du er en forbruger, der bor i et andet EU-land, kan du indgive din klage på Europa-Kommissionens platform til tvistbilæggelse. Platformens adresse:


http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Hvis du indsender en klage her, skal du altid angive vores e-mailadresse: sales@claytonpower.com

14. Cookieerklæring